Izjava o zaštiti privatnosti

Ovim izjavom želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o pružanju naših turističkih usluga i drugim povezanim djelatnostima u turizmu ili korištenjem naših web stranica www.skipper4you.com i www.sport4you.hr kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka, i to: voditelj obrade - HORVAT TURIZAM d.o.o., Zagreb, Kutinska 4, OIB 26227941488 zastupano po direktoru Miroslav Horvat, Tel: +385 01 3770 150; e-mail: info@skipper4you.com ili info@sport4you.hr. Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da nam se obratite na adresu info@skipper4you.com ili info@sport4you.hr ili poštom na adresu HORVAT TURIZAM d.o.o., Zagreb, Kutinska 4.

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:
2.1. Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora
Korištenjem ili registracijom na internet stranici www.skipper4you.com i www.sport4you.hr, dajete suglasnost da obrađujemo Vaše osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama ili sklopljenim ugovorima, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Prikupljene osobne podatke nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Osobne podatke koje nam pružite putem naših javno objavljenih obrazaca na web stranici ili temeljem sklapanja ugovora i/ili druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli pružiti druge usluge koje predstavljaju našu osnovnu djelatnost. Osobne podatke obrađujemo u svrhu procjene rizika koje preuzimamo i na temelju koje ćemo odlučiti možemo li Vam pružiti naše usluge. Ako s nama sklopite ugovor ili nam predate odgovarajući obrazac i/ili zahtjev, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora.
2.2. Ispunjavanje zakonskih obveza
Vaše osobne podatke možemo obrađivati radi ispunjavanja naših obveza sukladno zakonskim i pod zakonskim poreznim i računovodstvenim propisima.
2.3. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, kontaktiranja, pružanja usluga, poslovanja, sprječavanja i otkrivanja prijevara ili drugih kaznenih ili prekršajnih djela, te ostalih dolje navedenih svrha. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na naše poslovanje pri čemu pazimo da obrada osobnih podataka u statističke svrhe ne omogućava Vašu identifikaciju.
Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

 • za Vaše korištenje usluga;
 • za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
 • kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na internet stranici;
 • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala;
 • radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
 • za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;
  radi komunikacije s Vama;
 • radi analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika;
 • u druge svrhe uz Vaš pristanak.

3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?


Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem naših javno objavljenih obrazaca, zahtjeva, sklopljenih ugovora ili druge dokumentacije, To uključuje npr. Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj, podaci o identifikacijskoj ispravi, adresa elektroničke pošte, broj telefona), podatke iz ugovora, podatke o plaćanjima i/ili dugovanim iznosima. Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano.

4. Kome će osobni podaci biti otkriveni?


Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji). Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Može se raditi o sljedećim primateljima:

 • hoteli i drugi smještajni kapaciteti
 • osiguravajuća kuća
 • čarter kuća
 • Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture
 • vanjski računovodstveni servis
 • avio kompanije i druge prijevozničke tvrtke
4.1. Poslovni partneri i treće osobe usko povezane s izvršenjem ugovora


S obzirom na prirodu naše agencijske i posredničke djelatnosti koja nužno obuhvaća kontaktiranje i razmjenu podataka s širokim krugom trećih osoba, Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni trećim osobama, ali isključivo u svrhu izvršavanja ugovora koje smo sklopili s Vama. Primjerice, osobni podaci će u određenim slučajevima morati biti proslijeđeni drugim agencijama, osobama koje se bave charter djelatnostima, prijevoznicima ili organizatorima priredbi ili putovanja, hotelima ili ugostiteljskim smještajima, lučkim kapetanijama i slično. U navedenim slučajevima se osobni podaci mogu dostaviti i primateljima u trećim zemljama, no samo u slučaju da je to nužno radi ispunjenja naših ugovornih obveza.

4.2. Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji


Vaše osobne podatke možemo, ako je tako određeno zakonom ili drugim propisom, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode i sl. U istim slučajevima Vaše osobne podatke možemo dostaviti i drugim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u široj vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, prevoditelji, pružatelji IT usluga, odvjetnici, javni bilježnici i dr.). Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?


Vaši osobni podaci se obrađuju unutar našeg društva i Republike Hrvatske. Osobni podaci neće se dostavljati se primateljima u trećim zemljama, izuzev u slučaju da je to nužno radi ispunjenja naših ugovornih obveza.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?


Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje ili propisi o računovodstvu. Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem sklopljenog ugovora, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovore o prodaji robe. Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?


U slučajevima kad nam Vaši osobni podaci nisu nužni i neophodni, isto na Vas nema posebnih učinaka. U određenim slučajevima su nam Vaši osobni podaci potrebni su za obavljanje naše osnovne poslovne djelatnosti. Ako nam u tim slučajevima ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor i nećemo moći izvršiti svoje obveze iz ugovora. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog ne pružanja potrebnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje ugovorne obveze s naše strane. U slučajevima propisanim posebnim propisima, odbijanje pružanja određenih osobnih podataka može imati za posljedicu da s Vama ne smijemo sklopiti ugovor.

8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?


Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup - pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
 • pravo na ispravak - pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav") - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade - pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
 • pravo na prigovor - pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka - pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila - pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
 • pravo na povlačenje privole - ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u naš poslovni prostor ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu


Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka ( www.azop.hr). Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
Informacije o obradi podataka dostupne su Vam u svakom trenutku na:
www.skipper4you.com i www.sport4you.hr

10. Korištenje kolačića (cookies)


Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem naših web stranica pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?


Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Korištenje kolačića na www.skipper4you.com i www.sport4you.hr


www.skipper4you.com i www.sport4you.hr koriste kolačiće kako bi omogućili bolje korisničko iskustvo. Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. www.skipper4you.com i www.sport4you.hr upotrebljavaju kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Također upotrebljavamo kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda/usluga i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (uključujući i Google), u suradnji s nama prikazuju oglase na web-lokacijama na cijelom internetu. Posebno ističemo da možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads). Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Kako onemogućiti kolačiće?


Ukoliko želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića


Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim web adresama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hr/
http://www.aboutads.info/choices/

 

U Zagrebu dana 24. svibnja 2018. godine.
HORVAT TURIZAM d.o.o.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

vrh stranice