Opći uvjeti poslovanja

SADRŽAJ USLUGA

IDEMO VAN PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. (u daljnjem tekstu „agencija“) kao organizator edukacijskih programa, turističkog programa, putovanja ili drugih turističkih usluga (u daljnjem tekstu „program“) jamči „PUTNIKU“ (odnosno ugovaratelju programa u slučaju kad ugovaratelj programa prihvaća Opće uvjete u korist treće osobe kao putnika-u daljnjem tekstu „putnik“) provedbu programa prema opisu sadržaja određenog programa na našim web stranicama Sport4you.hr i Skipper4you.com

PRIJAVE I UPLATE

Prijave u programe vrše se putem E-prijavnica na našim web stranicama prilikom kojih PUTNIK prihvaća Opće uvjete 'Idemo van putnička agencija d.o.o.' bez čega se neće biti u mogućnosti prijaviti u program niti će program biti moguće realizirati.

Prilikom prijave za program uplaćuje se 50% vrijednosti programa ukoliko u opisu programu nije drugačije naznačeno. Razlika do pune vrijednosti cijene programa uplaćuje se najkasnije 15 dana (za nautički sektor 30 dana) prije početka programa. Prijava i upis za program je punovaljan tek nakon uplate navedene akontacije.

CIJENA PROGRAMA

Kod svih kataloga, tiskanih promo materijala i ponuda objavljenih na našim web stranicama naznačene su cijene programa. Agencija ima pravo mijenjati cijenu programa u slučaju: a) ako dođe do promjene tečajne valute u odnosu tečaja na snazi u vrijeme kalkuliranja programa. b) ako dođe do promjene cijene prijevoza za avion, bus, vlak, brod ili drugo prijevozno sredstvo ukalkulirano u programu. c) ako je broj prijavljenih putnika manji od minimuma koji objavljena cijena pokriva, a prijavljene osobe žele realizaciju programa i s manjim brojem prijavljenih. Za ovakva povećanja cijena nije potrebna suglasnost kupca. Međutim ako povišenje prijeđe 10% cijene programa kupac ima pravo otkazati putovanje bez obveze da nadoknadi štetu, a uplaćeni iznos će mu biti vraćen.

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA

Hoteli i ostali objekti koji se koriste u programu označeni su kategorijama prema propisima pojedine zemlje.

PROMJENA PROGRAMA

Agencija ima pravo promijeniti program ako su nastale posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti: rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencija državnih vlasti i sl. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo upotrebom objekata više ili iste kategorije i to na teret organizatora putovanja. Ako se u programu dogode bitne izmjene bez opravdanog razloga, agencija će u cjelini vratiti  kupcu iznos primljenog novca ako bi isti odustao od programa prije početka usluge. Ako bitne promjene nastanu za vrijeme trajanja programa putnik snosi troškove ostvarenih usluga do trenutka odustajanja. Agencija također ima pravo usred nepovoljnih vremenskih uvjeta promijeniti program za taj dan tj. zamijeniti ga istim ili sličnim na drugoj lokaciji.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Agencija može otkazati program potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje, bile opravdani razlog agenciji da program ne objavljuje i ne prodaje. Agencija može otkazati program i kada se ne sakupi minimalan broj učesnika predviđen za pojedine vrste programa: - za programe posebnim unajmljenim avionom (charter let) 80% popunjenosti kapaciteta aviona – za programe autobusom 35 putnika – IT program redovnom linijom zrakoplova 20 putnika – za program vlakom prema uvjetima objavljenim uz cijenu programa. Agencija je dužna o tome obavijestiti sve kupce najmanje 5 dana prije početka putovanja. U ovim slučajevima agencija nema obvezu nadoknaditi štetu kupcima, nego će kupcima vratiti primljeni iznos u cjelini. Ako organizator prekine započeti program ima pravo na pravičnu naknadu svih ostvarenih troškova za usluge i poslovanje, a poduzet će i nužne mjere za zaštitu interesa kupaca.

ODUSTAJANJE POJEDINCA

 Za kraće programe (škola plivanja, škola rolanja, škola klizanja) i školu skijanja na Sljemenu povrat se revidira prema sljedećem: odustanak 2 dana prije početka programa obustaviti će 50% cijene programa po osobi, odustanak tijekom programa obustaviti će 100% cijene programa. Iznimno, u slučaju bolesti (uz liječničku dokumentaciju) vršimo povrat u cjelosti ili za neiskorištene dane.

Za programe škole skijanja u inozemstvu (Gerlitzen i Mariborsko Pohorje) te kampove za djecu izvan grada Zagreba/Sljemen, povrat se revidira prema sljedećem: od 21 do 15 dana obustavit će se 50% cijene programa po osobi – od 14 do 8 dana obustavit će se 70% cijene programa po osobi – od 7 do 0 dana obustavit će se 90% cijene programa. Nedolazak na mjesto korištenja programa ili nedolazak na mjesto odlaska povlači sa sobom zadržavanje cijene kompletnog programa. 

Ako stvarni troškovi organizatora prelaze iznos utvrđen prijašnjim postocima, organizator ima pravo isti povećati do visine stvarnih troškova. U slučaju otkaza potvrđene rezervacije na upit, organizator ima pravo isti povećati do visine stvarnih troškova. U slučaju otkaza potvrđene rezervacije na upit, organizator će zaračunavati troškove otkaza do 10% cijene programa po osobi. Promjena termina putovanja smatra se kao odustankom od putovanja. U slučaju da putnik koji otkazuje program nađe zamjenu za svoje knjiženje kroz prijavu druge osobe putem njegova posredovanja ne naplaćuju mu se troškovi otkaza.

Ukoliko klijent ima sklopljen ugovor o otkazu putovanja s osiguravajućom tvrtkom, agencija zadržava cjelokupni uplaćeni iznos (100%) te će se povrat izvršiti od strane osiguravajuće tvrtke. Ukoliko osoba iz opravdanog razloga (smrt u najužoj obitelji, neplanirane vojne obveze dokumentirane vojnim pozivom ili odlazak putnika u bolnicu što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom) nije u mogućnosti sudjelovati u programu, potrebno je da to učini pismeno.
Povrati se vrše nakon završetka svih programa (za zimske programe nakon 15. 4., a za ljetne nakon 15.10.).

ODUSTAJANJE GRUPE

Grupno putovanje smatra se važećim pismenom potvrdom putnika i potpisivanjem Ugovora o organizaciji putovanja. Svaki otkaz Ugovora povlači za sobom odštetu agenciji u iznosu: - odustajanje do 45 dana prije puta 20% - odustajanje 44 do 15 dana prije puta 35% - odustajanje 15 dana prije puta 85%. Postoci se oduzimaju od ukupne cijene programa po osobi. Ostali uvjeti koji nisu u „Uvjetima putovanja“ reguliraju se programom putovanja ili ugovorom.

OBVEZE PUTNIKA ILI KORISNIKA PROGRAMA

Putnik ili korisnik programa je dužan: brinuti se da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima naše zemlje kao i zemlje u koje putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima. Putnik je dužan: pridržavati se uputa „Idemo van d.o.o.“ ili njegova vodiča, pridržavati se dogovorenog vremena za realizaciju pojedinih usluga u toku programa. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara agenciji za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao trpjeti putnik. Putnik je dužan čuvati primljene prijevozne isprave te je odgovoran za eventualan gubitak istih. Primljene vauchere „Idemo van d.o.o. “ putnik je dužan predati davaocu usluga po dolasku.

PRTLJAGA

U charter zrakoplovnom prijevozu besplatno se prevozi 15 kg prtljage po osobi a u redovnom zrakoplovnom prijevozu (turistička klasa) 20 kg. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na rizik putnika i preporučuje se osigurati je u osiguravajućem zavodu. Agencija ne odobrava za izgubljenu ili uništenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Agencija može posredovati između putnika i prijevoznika bez materijalnih obveza prema bilo kojem od njih.

POČINJENE ŠTETE

Svu počinjenu štetu od strane putnika u autobusu, hotelu i slično za vrijeme trajanja programa podmiruje putnik počinilac, a na osnovu izvršenog uvida počinioca i oštećenog.

ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Za putovanja u pojedine zemlje prema propisima Svjetske Zdravstvene organizacije, putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obavezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko nije kontraindicirano putnikovu zdravlju: u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i usluge u zemlji i inozemstvu u obimu i na način utvrđen propisima nadležnog zdravstvenog osiguranja. Putnik je dužan upoznati se s propisima osiguranja prije polaska na put. Agencija ne preuzima odgovornost za moguće športske povrede prilikom odvijanja programa koji uključuje sportsku aktivnost. Zdravstveni status korisnici programa provjeravaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i na vlastitu odgovornost sudjeluju u programu. Putnici koji imaju određenih zdravstvenih problema fizičkog ili psihičkog karaktera (epilepsija, dijabetes, srčane aritmije…) dužni su obavijestiti organizatora puta.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Ako bi usluge iz programa bile nepotpune ili nekvalitetne, putnik može zahtijevati srazmjerno obeštećenje uz predočenje pismenog prigovora prema sljedećem postupku: - odmah na licu mjesta reklamira neodgovarajuću slugu kod predstavnika organizatora, a ako istog nema kod davaoca usluge – ako uzrok prigovora ne bi bio uklonjen, putnik u tom slučaju sastavlja pismeni zapisnik – po povratku s puta, a najkasnije u roku 8 dana, predaje pismeni prigovor agenciji ili prodajnom mjestu gdje je uplatio program uz prilog zapisnika i eventualne račune za dodatne troškove – agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu ili sjedištu agencije – dok agencija ne donese rješenje na prigovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih ustanova ili davanja informacija u glasilima javnog informiranja. Naknada po prigovoru moguća je najviše do iznosa cijene programa. Ovim se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. „Uvjeti putovanja“ Idemo van putničke agencije sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s agencijom.

NADLEŽNOST SUDA

Kupcu programa pripada pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora pripada mu pravo sudskog arbitriranja kod suda u Zagrebu. Uvjeti su usklađeni s vrijedećim zakonima i sporazumom potpisanim među članovima Poslovne zajednice turističkih organizacija.

IDEMO VAN putnička agencija d.o.o.


Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

vrh stranice